KİMYA

Aşağıda logoları bulunan firmaların ürünleri stoklarımızda bulunmaktadır.

KİMYASAL ÜRÜNLERİMİZ

 • ADİPİC..
 • AEROSİL
 • AKOS KATALOG
 • AKRİLAMİT.
 • AKRİLİK ASİT..
 • AKTİF KARBON.
 • ALKAN SÜLFONAT
 • ALS..
 • A.T.M.P ..
 • ALLONTOIN
 • ALÜMİNYUM HİDRAT.
 • ALÜMİNYUM HİDROKSİT.
 • ALÜMİNYUM OKSİT
 • ALÜMİNYUM SÜLFAT.
 • AMONYAK-TANKER.
 • AMONYUM Bİ FLORÜR.
 • AMONYUM Bİ KARBONAT.
 • AMONYUM Bİ KROMAT
 • AMONYUM KLORİT
 • AMONYUM KLORÜR
 • AMONYUM NİTRAT
 • AMONYUM PER SÜLFAT
 • AMONYUM STEARAT..
 • AMONYUM SÜLFAT.
 • ANTİASİT VERNİK.
 • ANTİMON TRİ OKSİT
 • ANTİMONO TARTARAT
 • ARSENİK TRİ OKSİT
 • ASESÜLFAM K
 • ASETİK ASİT BİDON VE TANKER.
 • ASETON TANKER..
 • ASKORBİK ASİT – C VİTAMİNİ.
 • ASPARTAM.
 • AYÇİÇEK YAĞI ASİTİ..
 • BAHARATLAR
 • BAKIR SİYANÜR.
 • BAKIR SÜLFAT..
 • BARYUM KARBONAT.
 • BARYUM KLORÜR
 • BARYUM NİTRAT
 • BENZALKONYUM KLORÜR
 • BENZOFENON
 • BENZOİK ASİT..
 • BENZYL DIMETİL KETAL
 • BHT.
 • BORAKS
 • BORİK ASİT.
 • BULGARİT
 • BUTİL AKRİLAT
 • BUTİL ASETAT..
 • BUTİL Dİ GLİKOL..
 • BUTİL GLİKOL.
 • BUTİNOL..
 • C.M.C.-KARB.METİL SELÜLOZ.
 • CARRAGEENAN
 • COCO DEA %100.
 • ÇİNKO KLORÜR..
 • ÇİVİT.
 • ÇİNKO OKSİT.
 • ÇİNKO SİYANÜR
 • ÇİNKO STEARAT
 • ÇİNKO SÜLFAT.
 • D.B.P .
 • D.O.P .
 • DEMİR 3 KLORÜR TANKER.
 • DEMİR OKSİT
 • DEKSTROZ.
 • DEMİR 2 SÜLFAT.
 • DESTROMONO HİDRAT..
 • DEZENFEKTAN.
 • Dİ ALFA TOKOFEROL.
 • DİAMONYUM FOSFAT.
 • DİCYANDİAMİDE.
 • DİETANOLAMİN -D.E.A ..
 • DİETİLEN ETER
 • DİETİLEN GLİKOL.
 • DİKALSİYUM FOSFAT
 • DİSODYUM FOSFAT..
 • DİSODYUM HİDROJEN FOSFAT
 • DYSTAR BOYALARI.
 • E.D.T.A. (TRİLON B).
 • EGESİL BM 30..
 • EMİLGATÖR.
 • EMULAN OG
 • ENZİMLER
 • EPOKSİ SOYA YAĞI.
 • ETER SULFİRİK
 • ETHYL HEXANOL 2..
 • ETİL AKRİLAT.
 • ETİL ALKOL..
 • ETİL ASETAT..
 • ETİL Dİ GLİKOL.
 • ETİL GLİKOL..
 • ETİL GLİKOL ASETAT..
 • EVA
 • FENOKSİ ETHANOL.
 • FERMENTE PİRİNÇ.
 • FERRO GLİKONAT .
 • FERRO LAKTATE.
 • FİKSATOR KATYONİK..
 • FORMALDEHİT.
 • FORMİK ASİT..
 • FOSFONATLAR.
 • FOSFORİK ASİT..
 • FRUKTOZ ŞURUBU..
 • FTALİK..
 • FUMARİK ASİT
 • GAZ KLOR.
 • G.D.L
 • GIDA BOYALARI.
 • GLİSERİN..
 • GLİSERİN MONO STEARAT
 • GRAFİT TOZU
 • GUARGUM(GUAR ZAMKI)E412
 • GUMARİBİK(ARAP ZAMKI)E414
 • H.E.D.P ..
 • HAM FENOL.
 • HEXAN.
 • HIDROKLORİK ASİT- HCL .
 • HİDRAZİN HİDRAT .
 • HİDRO KİNON .
 • HİDROFLORİK(FLORHİDRİK) ASİT
 • HİDROJEN PEROKSİT BİDON VE TANKER
 • HİDROJENE DON YAĞI-PALM STERİNE
 • HİNT YAĞI
 • HTMP..
 • İ.P.A ..
 • İZO BUTİNOL ..
 • İZO PROPİL MİRİSTAL
 • İZOBUTİL ASETAT -IBAC ..
 • JELATİN .
 • KAFEİN ANHİDRUS
 • KAKAO.
 • KALAY KLORÜR
 • KALAY OKSİT
 • KALAY SÜLFAT
 • KALSİT.
 • KALSİYUM KLORÜR.
 • KALSİYUM FORMİYAT
 • KALSİYUM FOSFAT
 • KALSİYUM HİPO KLORİT.
 • KALSİYUM KARBONAT.
 • KALSİYUM KLORÜR
 • KALSİYUM LAKTAT.
 • KALSİYUM NİTRAT..
 • KAOLEN
 • KARBON AKTİF
 • KARBON SİYAHLAR
 • KARBON TETRA KLORÜRÜ
 • KARBON TETRA PRINTEX
 • KARNOUBAWAX
 • KAUÇUK
 • KD-KOMPERLAN.
 • KIRMIZI FOSFOR
 • KİREÇ KAYMAĞI
 • KLOR (TOZ/ GRANÜL/TABLET)..
 • KLOROFORM
 • KOBALT KLORÜR
 • KOBALT NİTRAT
 • KOLLIDON K 30
 • KOLOFON ÇAM REÇİNESİ
 • KORBOKSİ METİL SELÜLOZ
 • KORUYUCU LAR-BİOSİTLER-NİPAQUART-DODİGEN
 • KROM OKSİT
 • KROM SARI
 • KROM SÜLFAT
 • KOSTİK BONCUK.
 • KOSTİK PAYET(SODYUM HİDROKSİT)
 • KOSTİK POTAS(POTASYUM HİDROKSİT)
 • KÖPÜK KESİCİLER(SİLİKONLU,SUZ,YAĞ BAZLI)
 • KROMİK ASİT..
 • KSİLOL
 • KURŞUN ASETAT
 • KÜKÜRT
 • LAKTİK ASİT.
 • LAKTOZ..
 • LANOLİN
 • LAPSA TANKER..
 • LERİT
 • LESİTİN
 • LIGNO SÜLFONAT(CA-NA-MG).
 • LITAPON.
 • LİTYUM KARBONAT
 • LOVİSKOL
 • MAGNEZYUM KARBONAT
 • MAGNEZYUM KLORÜR.
 • MAGNEZYUM OKSİT.
 • MAGNEZYUM STEARAT
 • MAGNEZYUM SÜLFAT.
 • MALEİK ANHIDRAT..
 • MALİK ASİT..
 • MALTO DEKSTRIN.
 • MANGAN OKSİT
 • MANGAN SÜLFAT
 • MARİPAL
 • MANGAN DIOKSİT
 • MBK NITRO.
 • MELAMİN..
 • MENTOL KRİSTAL
 • METHACRYLAMİDE
 • METİL PROKSITOL
 • METİL ETİL KETOKSİL
 • METİL ETİL KETON..
 • METİL İZO BUTİL KETON..
 • METİL META AKRİLAT.
 • METİLEN KLORİT..
 • METİLEN KLORÜR
 • MONO GLİSERİD
 • MONO AMONYUM FOSFAT-M.A.P.
 • MONO KALSİYUM FOSFAT
 • MONO PROPİLEN GLİKOL
 • MONOANOMİN FOSFAT
 • MONOETANOLAMİN.
 • MONOMERLER
 • MONOPOTASYUM FOSFAT
 • MONOSODYUM FOSFAT..
 • MONOSODYUM GLUTOMAT
 • MOLİBDAT ORANGE
 • MONO ETİLEN GLIKOL ANTİFİRİZ
 • MONO ETİLEN GLİKOL
 • M.I.B.K ..
 • MİKRO SİLKA SİLİKAFİM.
 • MİMOZA..
 • NAFTALİN .
 • NAFTALİN SÜLFONAT..
 • NANE YAĞI
 • N-BUTİL ALKOL
 • N-BUTİL ASETAT
 • NEO PENTİL GLİKOL..
 • NİKEL ANOT
 • NİKEL OKSİT
 • NİKEL SÜLFONAT
 • NİNİKEL KLORÜR
 • NİPAJİN M SODYUM
 • NİPASOL N SODYUM
 • NİKEL KLORÜR.
 • NİPOSAL M
 • NİŞASTA MISIR VE PATATES
 • NİTRİK ASİT.
 • NİTRO CELLULOSE.
 • NP 15-30-4-6-10/BEROL/DEHİDROFEN C10-MARLOPHEN
 • OKALİPTAL
 • OKZALİT ASİT..
 • OLEİK ASİT..
 • OPTİK (SIVI-TOZ)..
 • PAC BİDON VE TANKER.
 • PARAFİN..
 • PEG 300/400/4000..
 • PER KLOR ETİLEN..
 • PERBORAT
 • PERHIDROL-HİDROJEN PEROKSİT
 • PHENONIP.
 • PHITALIC ANHYDRIDE
 • PIRASA TOZU
 • PİROKATEİN
 • PLURAFAC LF 221-404.
 • POLİETİLEN.
 • POLİJELMANGANAT
 • POLİVİNİL ALKOL
 • POLİVİNİL PROLIDON PVP
 • POLYSTYRENE
 • POTASYUM BI KARBONAT
 • POTASYUM BI TARTARAT
 • POTASYUM BIKROMAT
 • POTASYUM BROMA
 • POTASYUM FERRİ SİYANÜR
 • POTASYUM FOSFAT
 • POTASYUM İYADÜR
 • POTASYUM KARBONAT.
 • POTASYUM KLORAT
 • POTASYUM KLORÜR.
 • POTASYUM LAKTAT
 • POTASYUM NİTRAT.
 • POTASYUM NİTRİT.
 • POTASYUM PER MANGANAT
 • POTASYUM PER SÜLFAT
 • POTASYUM SİYANÜR.
 • POTASYUM SORBAT.
 • POTASYUM STEARAT.
 • POTASYUM TRİPOLİ FOSFAT
 • PRETECTOL GDA (GLUTARALDEHİT)
 • P.T.S.A .
 • P.V.A .
 • PRINTEX BOYALARI
 • PROPHYLEN GLİKOL.
 • PVC K70-S39..
 • PLURİOL E 300-400.
 • POLİELEKTROLİTLER.
 • REÇİNE.
 • RETENSİYON MADDESİ.
 • RİBOFLAVİN
 • SARIMSAK TOZU.
 • SASÜLFAM K
 • SENTETİK KRİYOLİT
 • SETARİL ALKOL.
 • SETİL ALKOL
 • SETİL SETARİL ALKOL
 • SOYA PROTEİNİ
 • SALİSİLİK ASİT.
 • SIVI KOSTİK.
 • SİKLOHEKZANON
 • SİLİKAJEL.
 • SİLİKON.
 • SİTRİK ASİT..
 • SLES 70N (TEKSAPON)..
 • SODA AGIR VE HAFİF
 • SODYUM ALÜMİNAT.
 • SODYUM ASETAT
 • SODYUM ASİT PİROFOSFAT(SAPP)
 • SODYUM BENZOAT.
 • SODYUM Bİ KROMAT..
 • SODYUM Bİ SÜLFAT.
 • SODYUM BİKARBONAT.
 • SODYUM FLORÜR
 • SODYUM FORMİYAT.
 • SODYUM GLÜKONAT..
 • SODYUM HİDRO SÜLFİT..
 • SODYUM HİPO KLORİT(SIVI KLOR) .
 • SODYUM HİPO SÜLFİT
 • SODYUM KAZEİNAT.
 • SODYUM KLORAT
 • SODYUM KLORİT
 • SODYUM KLORÜR
 • SODYUM KÜMEN SÜLFONAT
 • SODYUM LAKTAT
 • SODYUM LAURILY SÜLFAT
 • SODYUM META BİSÜLFİT.
 • SODYUM META SİLİKAT.
 • SODYUM MOLİBDAT.
 • SODYUM NİTRAT.
 • SODYUM LAKTAT.
 • SODYUM SAKARİN
 • SODYUM SİKLAMAT.
 • SODYUM SİLİKAT.
 • SODYUM SİYANÜR
 • SODYUM SÜLFAT.
 • SODYUM SÜLFİT
 • SODYUM SÜLFÜR(ZIRNIK)
 • SODYUM TİYOSÜLFAT
 • SOĞAN TOZU.
 • SOLVENT NAFTA..
 • SOLVESSO 100.
 • SORBİK ASİT.
 • SORBİTOL..
 • SOYA LESİTİN..
 • SODYUMHEGZAMETAFOSFAT
 • SODYUM NİTRİT.
 • SODYUM PERBORAT
 • S.T.P.P(GRANÜL VE TOZ)
 • STEARATLAR
 • STEARİK ASİT..
 • STREN..
 • STRORELLEN ESANS
 • SÜLFAMİK ASİT..
 • SÜLFİRİK ASİT..
 • TALK.
 • TANKROM.
 • TARTAR
 • TARTARİK ASİT.
 • TASVİYE TOPRAĞI
 • TAŞ MİMOZA..
 • TEREBENTIN..
 • TERMO PLASTİKLER
 • TETRA HYDRO PHTHALİC THP
 • TETRA POTASYUM PROFOSFAT
 • TETRA SODYUM PROFOSFAT
 • TINER
 • TIYO SÜLFAT
 • TİTANDİOKSİT(ANATAS-RUTİL)
 • TOLUEN..
 • TOLUEN DI IZOSİYANAT (TDI) T 80
 • TRI KALSİYUM FOSFAT.
 • TRI METİNOL PROPAN – TMP
 • TRİ KLOR ETAN 3
 • TRİ KLOR ETİLEN..
 • TRİ SODYUM FOSFAT.
 • TRİ SODYUM SİTRAT.
 • TRİETANOLAMİN-TEA.
 • TS 100
 • TUZ.
 • UV STABİLİZANLARI
 • ÜRE.
 • VİS (BOYA)
 • VİTAMİN A.
 • V.A.M ..
 • V.A (BOYA)
 • VANİLİN.
 • VAZELİN..
 • W SPRT-SENTETİK TİNER
 • XANTAN GUM.
 • XYLENE ..
 • YAĞ ASİTLERİ AMİNLERİ
 • YAŞ MUKAVEMET..
 • YUMURTA TOZU+D17+D67
 • ZEOSİL 45
 • ZINC PYRITHIONE

Teklif İsteyin

  gönderiliyor...